Kvalitets- och miljöpolicy

”Rätt från mig” skall genomsyra hela vår verksamhet. Detta, tillsammans med vårt ledningssystem, är grunden för att den överenskomna kvaliteten och höga servicenivån kan hållas gentemot såväl interna som externa kunder.

Engagemang, lyhördhet och effektivitet

Hos oss på Widal Industri ska kunden alltid känna sig betydande och i fokus. Vi är genuint engagerade, alltid med kundens bästa för ögonen och blir ofta mer en nära samarbetspartner snarare än enbart en leverantör till våra kunder.

Vi anser att effektiva processer, rätt kvalitet och en god arbetsmiljö är en förutsättning för vår affärsidé och gemensamt skapas både nöjda kunder och nöjda medarbetare.

Våra ledstjärnor är…

  • …att rätt kvalitet i alla lägen skall vara vårt viktigaste konkurrensmedel.
  • …att göra rätt från början och leverera i rätt tid.
  • att vårda och utveckla våra medarbetare så vi kan uppfylla de krav och förväntningar som kunder och övriga intressenter ställer på oss.
  • …att genomföra ständiga förbättringar i verksamheten bland annat genom att jobba med förebyggande åtgärder, samt ur miljösynpunkt förebygga föroreningar.
  • …att som minimum följa tillämplig miljölagstiftning och övriga förordningar som gäller inom vårt verksamhetsområde.
  • …att löpande analysera, utvärdera våra processer beträffande företagets arbete med ständiga förbättringar av såväl våra processer samt företagets miljöpåverkan.
  • …att i den mån det är möjligt välja de leverantörer som kan påvisa ett aktivt miljöarbete.

Spårbarhet

Genom vårt kvalitetssystem och våra rutiner har vi vid behov full spårbarhet på ingående material och kan även hantera märkning och dokumentation.


LADDA NER VÅRA CERTIFIERINGAR

Vårt kvalitets- och miljöarbete är certifierat enligt ISO 9000 respektive ISO 14000.